محمد سعید صدرایی

Profile

مشارکت در ساخت،طراحی،نظارت و اجرا

محمد سعید صدرایی

—کارشناس ارشد عمران

Mohammad Saeed Sadraei

MSc of Civil Engineering—